تونل استخراجی
تونل استخراجی: عکس شماره 1 / 2
معدن فیروزه
تونل استخراجی
تونل استخراجی: عکس شماره 2 / 2
مس قلعه زری
1