کانه سازی
کانه سازی: عکس شماره 1 / 10
افق های کانه دار مس
کانه سازی
کانه سازی: عکس شماره 2 / 10
کانه سازی روی اکسیده
کانه سازی
کانه سازی: عکس شماره 3 / 10
کانه سازی سرب و روی
کانه سازی
کانه سازی: عکس شماره 4 / 10
رگه های اپی ترمال کانه دار مس
کانه سازی
کانه سازی: عکس شماره 5 / 10
کانه سازی گالن
کانه سازی
کانه سازی: عکس شماره 6 / 10
انه ساری مس رگه ای
کانه سازی
کانه سازی: عکس شماره 7 / 10
کانه سازی مولیبدن بصورت بلورهای ولفنیت(زرد رنگ- PbMoO4)
کانه سازی
کانه سازی: عکس شماره 8 / 10
کانه‌زایی مولیبدنیت
کانه سازی
کانه سازی: عکس شماره 9 / 10
کانه‌زایی گالن
کانه سازی
کانه سازی: عکس شماره 10 / 10
کانه‌زایی مالاکیت و کالکوسیت
1