سوال مطرح شده :
موضوع :  بزرگترین ذخیره سرب و روی
توضیحات : 


بزرگترین ذخیره سرب و روی ایران چه نام دارد و در کجا واقع شده ؟

تاریخ درج :  دوشنبه 11 بهمن 1395  11:42
 تعداد کل پاسخهای موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  خیره سرب و روی
توضیحات : 


ذخیره سرب و روی مهدی آباد با بیش از 200 میلیون تن که در ایران مرکزی و استان یزد واقع شده است.

تاریخ درج :  دوشنبه 11 بهمن 1395  11:42
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image