سوال مطرح شده :
موضوع :  پتانسیلهای مهم REE در ایران
توضیحات : 


لطفا بفرمایید پتانسیلهای مهم REE  در ایران کدامند؟

تاریخ درج :  دوشنبه 11 بهمن 1395  11:34
 تعداد کل پاسخهای موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  REE در ایران
توضیحات : 


·         کربناتیتها·         فسفات آذرین(آپاتیت):·         سنگهای آلکالن·         پگماتیتها

تاریخ درج :  دوشنبه 11 بهمن 1395  11:35
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image