نام نویسنده : آقاى مهندس درى
تاریخ نشر : دى 1384
عنوان : پيرانشهر
شرح مختصر :
معرفى و بررسى نواحى اميد بخش
شرح کامل:

گزارش منتشر شده است.