نام نویسنده : آقاى مهندس درى
تاریخ نشر : دى 1384
عنوان : تيرتيژ
شرح مختصر :
معرفى نواحى اميدبخش
شرح کامل:

گزارش در دست تهيه است.