نام نویسنده : حمايت جمالى با همکارى درى سپهرى
تاریخ نشر : دى 1384
عنوان : فسفات گزستان
شرح مختصر :
تهيه نقشه زمين شناسى –معدنى وحفارى
شرح کامل:

تهيه نقشه 1:1000 برداشت ترانشه ها در مقياس 1:200 حفر تعداد 8 حلقه چاه وبرداشت آنها در مقياس 1:200 نمونه بردارى از مخزن هاى حفارى وترانشه هاى تخمين ذخيره وتهيه گزارش نهايى تحت عنوان گزارش اکتشافات نيمه تفصيلى کانسار گزستان همراه با نقشه هاى مربوطه کامپيوترى شده