نام نویسنده : حمايت جمالى
تاریخ نشر : دى 1384
عنوان : ورقه يکصد هزارم کليبر
شرح مختصر :
معرفى نواحى اميد بخش معدنى
شرح کامل:
کنترل وبررسى آنومالى هاى ژئوشيميايى ومناطق مستعد(از نظر کانى سازى , زون هاى دگرسانى و...... و در نهايت تهيه گزارش مربوطه بهمراه نقشه هاى نقاط نمونه بردارى ونواحى اميد بخش -
گزارش زمين شناسى اقتصادى در دست تهيه