نام نویسنده : بهروز مهری
تاریخ نشر : مرداد 1394
عنوان : گود لبندان
شرح مختصر :
تهيه نقشه 1:5000 محدوده اکتشافى مس رسوبى " گود لبندان"
يزد – شرق آسفيج
شرح کامل:
محدوده اکتشافى مس رسوبى گود لبندان در استان يزد،شهرستان بهاباد وشرق روستاى آسفيج واقع مى شود.اين محدوده طى طرح اکتشافى بررسى معادن متروکه در محور راور – بهاباد در سال 1387 توسط شرکت پيچاب کاوش تحت نظارت سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى کشور صورت گرفت، به عنوان منطقه پتانسيل دار معدنى جهت ادامه کارهاى اکتشافى در مراحل عمومى و تفصيلى پيشنهاد گرديد.در طى اين مرحله که حاصل آن اين گزارش مى باشد نقشه 1:5000 زمين شناسى منطقه به مساحت 14 کيلومتر مربع تهيه گرديد.سنگ ميزبان کانه سازى سنگهاى شيل و ماسه سنگى قاعده کرتاسه مى باشد.کانى سازى عمدتا به شکل لايه و لامينه اى صورت گرفته است.کارهاى قديمى در منطقه بصورت چاهک اکتشافى،ترانشه و گزنگ مشاهده مى شود.کانى شناسى اصلى کانسار عبارت از :کانى هاى اکسيده مس شامل مالاکيت در سطح زمين و کانه هاى سولفيدى بخصوص کالکوزين در عمق مى باشد.عيار مس از حداقل 1/0 درصد تا حداکثر 5/2 درصد متغيير است.