نام نویسنده : بهروز مهری
ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ نشر : تیر 1394
عنوان : طرح اکتشاف پهنه سنگان
شرح مختصر :
گزارش بازديد از آنومالى هاى T1,T2,T3,T14,T15 ژئوفيزيک هوايى
شرح کامل:
مجموعه معادن سنگان در استان خراسان رضوى، در فاصله 308 کيلومترى جنوب خاورى مشهد و 18 کيلومترى شمال خاورى بخش سنگان از توابع شهرستان خواف، ميان طول جغرافيايى ΄60° 24 تا ΄60° 45 و عرض جغرافيايى ΄34° 26 تا ΄34° 33 قرار گرفته است.درپاييز سال 1392 آنومالى هايى توسط ژئوفيزيک هوايى سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى کشور که در پهنه سنگان برداشت هاى مغناطيس هوايى داشته اند معرفى شدند. تعداد 15 آنومالى آن جهت بررسيهاى اکتشافى براى کانه سازى آهن به معاونت اکتشاف پيشنهاد گرديد.تعداد 5 آنومالى آن که شامل آنومالى هاى T1 ،T2 ،T3 ،T14 ،T15 مى باشد توسط اينجانبان بهروز مهرى و داريوش فتحى جو مورد ارزيابى قرار گرفت. بعضى از اين آنومالى ها همانند T2وT3 داخل دشت هاى آبرفتى قرار گرفته اند و حتى مقدار پلاسر آنها نيز ناچيز مى باشد.آنومالى T14 در جنوب غرب معدن سنگان واقع شده و به لحاظ زمين شناسى بيشتر قسمت هاى آنرا آبرفت هاى کواترنر پوشانده است، ولى به لحاظ پلاسر آهن بسيار غنى مى باشد.آنومالى هاى T2 , T15 در شرق و شمال شرق معدن سنگان قرار داشته و به لحاظ رخنمونهاى کانه سازى آهن بسيار غنى مى باشند که شرح مفصل آن در متن گزارش آمده است.